Podnikání na mateřské a rodičovské dovolené

Článek je aktualizován pro rok 2015

Přemýšlíte, že začnete na mateřské nebo rodičovské dovolené podnikat? Nevíte jak na to? Nevíte co to obnáší? Čtěte dál.

Proč podnikat na mateřské nebo rodičovské dovolené

 • další příjem do domácnosti
 • zvýšení sebevědomí
 • finanční soběstačnost
 • neztratíte kontakt s pracovním prostředím, znalosti a schopnosti, které jste získala v pracovním poměru
 • doma strávená na mateřské a  rodičovské dovolené se nepočítá do odpracovaných let na důchod (35 let). Př. žena pracovala od 20 do 25 let tj. 5 let, pak byl na mateřské s 3 dětmi s každým 4 roky tj. Celkem 12 let. Při mateřské nepracovala ani neměla žádné příjmy. Nyní je jí 37 let a má odpracováno pouze 5 let. Zbývá jí tedy pracovat ještě 30 let – do 67 let, aby měla nárok na důchod

Formy podnikání

 • fyzická osoba – OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná)
 • právnická osoba – společnost s ručením omezeným (s.r.o.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.), akciová společnost (a.s.), komanditní společnost (k.s.) – poslední dvě jmenované nejsou vhodné pro začátečníky v podnikání

Příjmy fyzických osob z podnikání

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (upravuje zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v § 2e),
 • příjmy ze živnosti – upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
 • příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů – jedná se například o lékaře, lékárníky, advokáty, daňové poradce apod.,
 • podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku
 • příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem – upravuje zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
 • příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů,
 • příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů,
 • příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu,
 • příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
 • Více informací viz článek Právní formy podnikání

Druhy živností

Ohlašovací

 • provozují se na základě ohlášení na Živnostenském úřadě na základě živnostenského listu
 • řemeslné – Příloha č. 1 ŽZ např. Cukrářství, kosmetické služby, pedikůra, manikůra, hostinská činnost, kadeřnictví, holičství – k jejich provozování je třeba splnit odborné podmínky
 • vázané – Příloha č. 2 ŽZ např. oční optika, vedení účetnictví a daňové evidence, obchod se zvířaty, masérské služby, činnosti při kterých je porušována integrita kůže, provozování solárií  – k jejich provozování je třeba splnit odborné podmínky
 • volné – Příloha č. 4 ŽZ např. Výroba textilií a oděvních doplňků, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, informační technologie, reklama a marketing, designérská a návrhářská činnost, fotografická činnost, překladatelská a tlumočnická činnost, administrativa, služby pro domácnost – stačí splnit všeobecné podmínky – svéprávnost, bezúhonnost

Koncesované

 • provozují se na základě koncese
 • Příloha č. 3 ŽZ např. Silniční motorová doprava nákladní i osobní (vč. taxi), provozování cestovní kanceláře, ostraha majetku a osob, služby soukromých detektivů

Jak začít

 • u živnostenského podnikání – na Živnostenském úřadě (ŽÚ) – požádat o živnostenský list (poplatek 1000 Kč). Na ŽÚ lze požádat zároveň o registraci na Finanční úřad (FÚ), sociální (OSSZ) a zdravotní pojištění (ZP). Registraci je vhodné alespoň telefonicky ověřit
 • ostatní podnikání – splnění podmínek podle zvláštního zákona, registrace na OSSZ, ZP, FÚ

Podnikání na mateřské

Podnikání na rodičovské

 • navazuje na mateřskou, pokud ženě nevznikl nárok na mateřskou, tak ode dne porodu do 4 let věku dítěte
 •  podnikat lze bez omezení, musí být zajištěna celodenní péče o dítě
 • dítě do dvou let může být nejvýše 46 hodin měsíčně v předškolním zařízení – podmínka pro výplatu rodičovského příspěvku

Co musím platit

Zdravotní pojištění

 • zálohy se platí do 8. dne následujícího měsíce
 • zálohy nemusí platit OSVČ, která je zaměstnanec nebo která je celý kalendářní měsíc nemocná
 • zálohy nemusí platit OSVČ, za kterou platí stát – pouze v 1. roce podnikání!
 • Osoby za které platí stát – příjemce rodičovského příspěvku, žena na mateřské dovolené – neplatí pro ně minimální vyměřovací základ tzn. Neplatí minimální pojistné, ale pojistné podle dosaženého vyměřovacího základu (příjmy – výdaje) – platí pro zálohy i doplatek
 • minimální vyměřovací základ dále neplatí pro OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Za celodenní péči není považována péče u OSVČ, která umístila dítě předškolního věku do školského zařízení na dobu přesahující 4 hodiny denně, nebo dítě školou povinné do školského zařízení na dobu přesahující vyučování, nebo dítě umístila do zařízení s celotýdenním nebo celoročním provozem.
 • Minimální záloha od 1.1.2015 1797 Kč, minimální vyměřovací základ 13 305,50 Kč
 • minimální záloha se zvyšuje vždy na začátku roku

Sociální pojištění

 • zálohy se platí do 20. dne následujícího měsíce
 • minimální záloha hlavní činnnost 1943 Kč
 • minimální záloha vedlejší činnost 778 Kč
 • nová výše zálohy platí od podání přehledu – nová minimální výše platí od podání přehledu
 • lze platit dobrovolně vyšší zálohu bez oznámení OSSZ
 • OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí platit zálohy pokud dosáhla v předchozím roce rozhodné částky (63 865 Kč)
 • OSVČ nemusí platit zálohy pokud měla celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou (nikoliv rodičovskou!)

Povinnosti OSVČ

Daň z příjmů

 • do 1.4. podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob (do 30.6. pokud zpracovává daňový poradce)
 • do 31.3. zaplatit daň – 31.3. už musí být na účtě FÚ, takže je třeba platit dřív
 • zálohy – pouze pokud poslední daň přesáhla 30 000 Kč
 • povinnost vést evidenci příjmů
 • výdaje paušální nebo skutečné – nutnost vedení daňové evidence

Zdravotní pojištění

 • oznámit zahájení nebo ukončení činnosti do 8 dnů
 • do 30.4. (resp. 31.7. pokud zpracovává daňový poradce) podat Přehled o příjmech a výdajích, doplatek pojistného je splatný do 8 dnů od podání přehledu – pokud se přehled podá dříve, je doplatek splatný dříve – vždy do 8 dnů od podání přehledu
 • platit pojistné resp. zálohy
 • minimální pojistné pro rok 2015 12 * 1797 = 21564 Kč ročně
 • OSVČ pro které neplatí minimální vyměřovací základ platí pojistné ze skutečného vyměřovacího základu (příjmy – výdaje) např. příjemce rodičovského příspěvku, žena na mateřské dovolené,  OSVČ celodenně osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
 • výše pojistného = (příjmy – výdaje) * 0,5 *0,135

Sociální

 • oznámit zahájení nebo ukončení činnosti, zánik nebo vznik vedlejší činnosti do 8 dnů
 • do 30.4. (resp. 31.7. pokud zpracovává daňový poradce) podat Přehled o příjmech a výdajích, doplatek pojistného je splatný do 8 dnů od podání přehledu – pokud se přehled podá dříve, je doplatek splatný dříve – vždy do 8 dnů od podání přehledu
 • platit pojistné resp. zálohy
 • vedlejší činnost – výkon zaměstnání, nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
 • Účast na pojištění – hlavní činnost nebo pokud vedlejší činnost dosáhla rozhodné částky v r. 2015 – 63 865 Kč.
 • hlavní činnost – minimální roční vyměřovací základ 79 836 Kč, vedlejší činnost  – minimální roční vyměřovací základ 31 944 Kč
 • výše pojistného = daňový základ * 0,5 *0,292

Přehledně

 

Pobírala celý měsíc nemocenskou Pobírala mateřskou Pobírala rodičovskou Pečovala celodenně o dítě do 7 let nebo dvě do 15 let Pečovala o osobu mladší 10 let závislé na péči jiné osoby ve stupni I – IV V zaměstnání odvedeno SP a ZP alespoň z minimální mzdy
Povinnost platit zálohy ZP v 1. roce NE NE NE ANO ANO NE
Povinnost platit zálohy ZP v 2. a dalších letech NE ANO ANO ANO ANO NE
Povinnost platit zálohy SP NE NE ANO pokud dosáhla rozhodné částky ANO ANO pokud dosáhla rozhodné částky ANO pokud dosáhla rozhodné částky
Výkon vedlejší činnosti pro SP Pouze nemoc z důvodu těhotenství nebo porodu ANO ANO NE ANO ANO
Neplatí minimální VZ pro ZP ANO ANO ANO ANO X ANO

Zaujal vás tento článek? Přečtěte se i další články na podobná témata:

5 tipů na drobný přivýdělek

Kolik platit zálohy OSVČ

Účetní blog píší

účetní specialistka pro živnostníky a malé firmy

účetní specialista

skype

Nejste z Prahy nebo nechcete nikam jezdit a potřebujete se poradit? Objednejte si konzultaci po Skype.

500 Kč / 15 minut

ceny jsou bez DPH

Chci konzultaci po Skype
Učetní středy

Přijďte na neformální pokec s účetní každou první středu v měsíci.

Termíny: 1.11.2017

Od 11 do 17 hodin na adrese Čínská 883/14, Praha 6 - Dejvice

400 Kč / 15 min

ceny jsou bez DPH

Chci osobní konzultaci

Využíváme účetní program POHODA

Jsme specialisté a prodejci pro účetní a ekonomický software POHODA, který vyvinula společnost STORMWARE.

vyuzivame

kocka